Baltica Apartments - Najlepsze apartamenty w Sopocie

§1

Postanowienia ogólne

Regulami sporządzony przez firmę Baltica Apartments

ulica Hryniewickiego 6b/141

81-340 Gdynia

nip: 554-281-29-49

Niniejszy Regulamin określa warunki, zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji

obiektów noclegowych zamieszczonych na stronie www.baltica-apartments.com. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz warunków Umowy najmu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

 

§2

Zakres umowy najmu

Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. Koszty dojazdu, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii klienta. Cena podana w e-mailu potwierdzającym rezerwację i na stronie internetowej jest ceną całkowitą wynajmu uwzględniającą wszystkie podatki, a także opłaty za media oraz sprzątanie końcowe.

 

§3

Rezerwacja i zaliczka

Rezerwacji apartamentu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.baltica-apartments.pl i potwierdzenie tej czynności poprzez kliknięcie przycisku „rezerwuj”. Rezerwacja wymaga bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w wysokości 30% wartości ceny najmu w przypadku dokonania rezerwacji. Zaliczkę należy wpłacić zgodnie z procedurą płatności on-line obsługiwaną przez operatora Dotpay, bądź poprzez zwykły przelew bankowy uwzględniając jednocześnie przesłanie potwierdzenia transferu na adres mailowy biuro@baltica-apartments.pl .

Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie przekazania kluczy do apartamentu. Rezerwacje obejmujące okres Euro 2012 (06.06.-24.06.2012r.) należy opłacić w 100% najpóźniej do dnia 30.04.2012 r.

W przypadku zaniechania, którejś z wyżej wymienionych czynności, Baltica Apartments ma prawo anulować zgłoszenie rezerwacyjne klienta.

§4

Odbiór i zwrot kluczy

Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z personelem Baltica Apartments. Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy pod nr telefonu podanym na stronie internetowej.

Przekazanie kluczy do apartamentu może nastąpić od godz. 15.00 (jeżeli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej). W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z personelem Baltica Apartments. W przypadku chęci zakwaterowania w godzinach nienormowanych pobierana jest jednorazowa opłata: 20:00 – 22:00 (60,00 PLN), 22:00 – 2:00 (90,00 PLN).

Przygotowanie apartamentu dla pobytu poniżej 5 nocy to koszt dodatkowy 150 zł ( opłata jednorazowa )

Opuszczenie apartamentu powinno nastąpić do godziny 11.00. Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu Baltica Apartments przed wyjazdem o planowanej godzinie opuszczenia apartamentu i umówienia się na przekazanie lokalu. W przypadku zaniechania którejś z wyżej wymienionych czynności, Baltica Apartments ma prawo obciążyć klienta kosztami najmu kolejnej doby. W przypadku wykwaterowania przed godziną 7:00 pobierana jest jednorazowa opłata 60,00 PLN.

§5

Długość pobytu

W okresie sezonu wysokiego, ze względu na bardzo duże zainteresowanie apartamentami przyjmujemy rezerwacje minimum 5-cio noclegowe. Istnieje możliwość zarezerwowania krótszego pobytu w momencie, gdy rezerwacja jest przedłużeniem innej istniejącej rezerwacji (tzn. zgłoszona rezerwacja zaczyna się w tym samym dniu, bądź dzień później po poprzedniej rezerwacji danego apartamentu, lub jeśli kończy się w dniu kolejnej rezerwacji danego apartamentu, bądź dzień wcześniej).

 

§6

Obowiązki klienta

Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego obiektu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient. Nie jest dozwolony w apartamencie pobyt większej ilości osób niż maksymalna określona w serwisie www.baltica-apartments.pl, przy danym apartamencie. Wynajmujący zastrzega prawo do wypowiedzenia umowy  o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym oraz dochodzenia kary umownej za każdą dodatkową osobę w wysokości  200 zł / noc .

 

§7

Zmiany w rezerwacji

W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Możliwość zmiany terminu rezerwacji istnieje wyłącznie za zgodą Baltica Apartments. W przypadku skrócenia pobytu klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów, jeśli nastąpi to krócej niż 72 h przed przyjazdem. Ewentualne zmiany dotyczące rezerwacji powinny zostać zgłoszone telefonicznie bądź mailowo firmie Baltica Apartments.

§8

Przeniesienie uprawnień rezerwacyjnych

W każdej chwili klient może przenieść bezpłatnie na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić firmę Baltica Apartments o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

 

§9

W apartamencie zabrania się palenia tytoniu, świec itp. oraz wprowadzania zwierząt.

 

§10

Baltica Apartments zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy przez osobę do tego uprawnioną, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.

 

§11

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Baltica Apartments rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Imperial Apartments ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Baltica Apartments, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 

§12

 

Za każde nieuzasadnione wezwanie w trakcie pobytu do apartamentu pracowników Baltica Apartments zostanie naliczona kwota 60,00 PLN.

 

§13

 

We wszystkich apartamentach obowiązuje cisza nocna między godziną 22:00 a 07:00.

 

§14

 

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Baltica Apartments a klientem jest prawo polskie.

Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miasta Gdynia

§15

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

§16

 

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

FaLang translation system by Faboba

Aktualności

13 06 2017
Historia Molo w Sopocie
Fakty dotyczące sopockiego molo   Pierwsze Molo w tym mieście powstało w 1827 roku i m...
13 06 2017
Sopot dla wielbicieli sztuki
Sopot to miasto, które w okresie wakacyjnym funkcjonuje przede wszystkim dla turystów i wszystkich...
13 06 2017
Apartamenty w Sopocie przy plaży
Baltica-apartaments.pl w swojej ofercie posiada kilkanaście apartamentów w odległości nie więks...