Baltica Apartments - Najlepsze apartamenty w Sopocie
Zadzwoń 666 663 667

REGULAMIN

WYNAJMU APARTAMENTÓW BALTICA APARTMENTS

Obowiązujący od: 01.03.2023 r.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin sporządzony został przez firmę Baltica Apartments (ulica Aleja Niepodległości 645B, 81-855 Sopot, NIP:: 554-281-29-49), dalej zwany Regulaminem.
 2. Regulamin określa warunki, zgodnie z którymi dokonuje się rezerwacji obiektów noclegowych Baltica Apartments (Aleja Niepodległości 645B, 81-855 Sopot, NIP: 554-281-29-49, zamieszczonych m.in. na stronie internetowej www.baltica-apartments.pl Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz warunków Umowy najmu, której Regulamin jest integralną częścią.
 3. Umowa najmu uznana jest za zawartą z chwilą dokonania rezerwacji apartamentu.
 4. Podmiotami umowy jest firma Baltica Apartments oraz wynajmujący apartament (Klient, Wynajmujący). Osoby zamieszkujące apartamenty zwane są w Regulaminie Gośćmi.
 5. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających w apartamentach Baltica Apartments.

§2

Zakres umowy najmu

 1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a Gościem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. Koszty dojazdu, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii klienta.
 2. Cena podana w e-mailu potwierdzającym rezerwację i na stronie internetowej jest ceną całkowitą wynajmu uwzględniającą wszystkie podatki, a także opłaty za media oraz przygotowanie apartamentu.

§3

Rezerwacja

Rezerwacji apartamentu dokonać można na dwa sposoby:

 1. a) REZERWACJI ON-LINE można dokonać poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnegozamieszczonego na stronie internetowej baltica-apartments.pli potwierdzenie tej czynności poprzez kliknięcie przycisku „rezerwuj”.
 1. Klient otrzyma potwierdzenie rezerwacji na skrzynkę poczty e-mail, zawierające cenę, termin wynajmu i numer rachunku bankowego, na który zobowiązany jest dokonać wpłaty opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w wysokości 30 % ceny najmu lub wpłaty całości kwoty. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Uiszczenie opłaty rezerwacyjnej stanowi potwierdzenie dokonania rezerwacji.
 2. W przypadku nieuiszczenia opłaty rezerwacyjnej w podanym terminie zamieszczonym w potwierdzeniu rezerwacji, Baltica Apartments ma prawo anulować zgłoszenie rezerwacyjne Klienta.
 3. Pozostała część ceny najmu staje się wymagalna z ostatnim dniem objętym rezerwacją.
 1. b) REZERWACJI TELEFONICZNEJ dokonać można dzwoniąc do biura Baltica Apartments pod numer  (+48) 666 663 667. Po sprawdzeniu dostępności, Klientowi zostanie zaproponowany apartament. Potwierdzenie rezerwacji Klient otrzyma drogą elektroniczną w postaci e-maila. Przesłana wiadomość lub przekazana informacja spowoduje , że rezerwacja zostanie wprowadzona do bazy danych.

4. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji mailem, zawierające cenę, termin wynajmu i numer rachunku bankowego, na który zobowiązany jest dokonać wpłaty opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w wysokości 30 % ceny najmu lub wpłaty całości kwoty. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Uiszczenie opłaty rezerwacyjnej stanowi potwierdzenie dokonania rezerwacji gwarantowanej.

5. W przypadku nieuiszczenia opłaty rezerwacyjnej, o której mowa w ust. 2 w podanym terminie zamieszczonym w potwierdzeniu rezerwacji, Baltica Apartments ma prawo anulować zgłoszenie rezerwacyjne Klienta .

6. Pozostałą cześć należności za najem apartamentu Klient wpłaca gotówką pracownikowi Baltica Apartments (Rezydentowi), lub przelewem na wskazane wcześniej konto bankowe.

§4

Zmiany rezerwacji oraz jej anulowanie

                                                                                

 1. Dla dokonania rezerwacji wymagane jest dokonanie opłaty rezerwacyjnej opisanej w § 3 ust. 1 i 5, w wymiarze 30% w terminie do 2 dni od dnia wypełnienia formularza rezerwacyjnego.
 2. Klient ma prawo do zmiany terminu pobytu pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 60 dni przed terminem przyjazdu oraz gdy apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Klienta terminie.
 3. Możliwość zmiany terminu rezerwacji istnieje wyłącznie za zgodą Baltica Apartments.
 4. W przypadku skrócenia rezerwowanego pobytu w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem, Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów za zarezerwowane noclegi.

 

§5

Długość pobytu

 1. W okresie sezonu wysokiego, ze względu na bardzo duże zainteresowanie apartamentami przyjmujemy rezerwacje na minimum 4 doby.
 2. Istnieje możliwość zarezerwowania krótszego pobytu w momencie, gdy rezerwacja jest przedłużeniem innej istniejącej rezerwacji (tzn. zgłoszona rezerwacja zaczyna się w tym samym dniu, bądź dzień później po poprzedniej rezerwacji danego apartamentu, lub jeśli kończy się w dniu kolejnej rezerwacji danego apartamentu, bądź dzień wcześniej) lub za zgodą pracownika Baltica Apartments. 

 

 §6 

Przeniesienie uprawnień rezerwacyjnych

 1. W każdej chwili klient może przenieść bezpłatnie na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki.
 2. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić firmę Baltica Apartments o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

§7

  Zasady zameldowania i wymeldowania

 1. Przyjazd Gości następuje od godz. 16. Klient zobowiązany jest do poinformowania o planowanej godzinie przyjazdu najpóźniej dzień przed przyjazdem. Personel Baltica Apartments będzie kontaktował się telefonicznie  z Klientem na dzień przed przyjazdem celem potwierdzenia przyjazdu, ustalenia sposobu przekazania/odbioru  kluczy/pilota oraz ustalenia planowanej godziny zameldowania.
 2. Przekazanie kluczy do apartamentu może nastąpić od godz. 16.00, a jeżeli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Baltica Apartments, można je odebrać, w ustalony sposób, wcześniej.
 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym personel Baltica Apartments.
 4. W przypadku chęci zakwaterowania w godzinach nienormowanych, tam gdzie klucze/pilot są przekazywane osobiście przez pracownika Baltica Apartments, pobierana jest jednorazowa opłata:

przyjazd w godz. od 22:00 do 24:00 -100,00 PLN płatne gotówką w dniu przyjazdu pracownikowi Baltica Apartments

po 24:00 – 05:00 następnego dnia -150,00 PLN płatne gotówką w dniu przyjazdu pracownikowi Baltica Apartments

5.Gość zobowiązany jest do niekopiowania kluczy oraz opuszczenia apartamentu najpóźniej do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. W przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata za korzystanie z apartamentu przez kolejną dobę pobytu zgodnie ze stawkami obowiązującymi na najem w dniu wyjazdu. Chęć przedłużenia wyjazdu Gość może zgłosić pracownikowi Baltica Apartments najpóźniej do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym dzień wyjazdu. Pracownik Baltica Apartments  poinformuje Gościa o możliwości przedłużenia, cenie oraz sposobie płatności. 

6. W przypadku wykwaterowania przed godziną 7:00 pobierana jest jednorazowa opłata 100,00 PLN.

7. Baltica Apartments zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy przez osobę do tego uprawnioną z tytuły rezerwacji, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia, osób niepełnoletnich, osób nie posiadających dowodu osobistego w dniu zameldowania.

 

§8

   Kaucja

 1. Za pobyt w apartamentach Baltica Apartments pobierana jest kaucja w wysokości 500,00 PLN (lub 150 EUR), która zwracana jest do 14 dni od dnia wyjazdu Gości w sposób w jaki została pobrana. W wyjątkowych przypadkach Baltica Apartments dopuszcza możliwość zwrotu kaucji w dniu wymeldowania po odbiorze apartamentu. Klient jest zobowiązany do wpłacenia kaucji najpóźniej wraz z ostatecznym rozliczeniem za pobyt.
 2. Najemca jest w pełni odpowiedzialny za zniszczenia bądź uszkodzenia wyposażenia. Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń w razie zniszczeń w apartamentach bądź w razie naruszenia niniejszego Regulaminu. W przypadku jeżeli wartość zniszczeń przekracza wysokość wpłaconej kaucji, Klient będzie zobowiązany pokryć straty w również w pozostałym zakresie.

§9

Zasady pobytu

 1. Doba hotelowa- zaczyna się o 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o 11:00 w dniu wyjazdu. Odbiór/zdanie kluczy/pilotów odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem Baltica Apartments. Gość zobowiązany jest do niekopiowania kluczy oraz opuszczenia apartamentu najpóźniej do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. W przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata za korzystanie z apartamentu przez kolejną dobę pobytu zgodnie ze stawkami obowiązującymi na najem w dniu wyjazdu. Chęć przedłużenia wyjazdu Gość może zgłosić pracownikowi Baltica Apartments najpóźniej do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym dzień wyjazdu. Pracownik Baltica Apartments  poinformuje Gościa o możliwości przedłużenia, cenie oraz sposobie płatności. 
 1. Z chwilą odebrania kluczy do apartamentu Gość ma obowiązek zapoznania się ze stanem technicznym apartamentu i znajdujących się na jego wyposażeniu urządzeń. Gość zobowiązany jest zgłosić pracownikowi Baltica Apartments wszelkie zastrzeżenia i uwagi w ciągu 2 godzin od zameldowania. Niezgłoszenie w tym czasie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Gościa, że apartament został oddany do użytku w stanie niebudzącym uwag i zastrzeżeń. Gość zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu apartamentu w stanie w jakim apartament został mu przekazany. W przypadku stwierdzenia szkód powstałych w trakcie pobytu w apartamencie i wynikających z niewłaściwego jego użytkowania koszty naprawy szkód zostaną w całości pokryte przez Gościa poprzez zatrzymanie przez Baltica Apartments części lub całości kaucji i/lub obciążenie karty kredytowej Gościa. Koszt naprawy zostanie oszacowany w oparciu o ceny rynkowe.  
 1. Budynek, w którym znajduje się apartament jest budynkiem mieszkalnym z racji tego Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku domowego, ciszy nocnej obowiązującej w tym budynku/osiedlu. W apartamencie obowiązuje zakaz organizacji imprez i przyjęć.
 2. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych lub spożywania substancji odurzających. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach na zewnątrz budynku/osiedla. W przypadku złamania powyższego zakazu, Gość jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde naruszenie.
 3. Pobyt zwierząt w apartamencie dopuszczalny jest wyłącznie za wcześniejszą zgodą Baltica Apartments oraz uiszczenia dodatkowej opłaty. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za pobyt zwierzęcia oraz wynikłe szkody przez niego poczynione.
 4. W ramach korzystania z apartamentu, Gość nie może: usuwać z apartamentu elementów jego wyposażenia i dekoracji, przenosić elementów wyposażenia i dekoracji pomiędzy pokojami lub apartamentami oraz zmieniać ustawień w odbiornikach telewizyjnych. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z apartamentu przynależących do apartamentu rzeczy (w szczególności ręczników, kocy, poduszek, elementów wyposażenia, mebli, urządzeń, itp.).
 5. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu Gość zobowiązany jest do sprawdzenia czy jest on zamknięty na klucz.
 6. Baltica Apartments nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności powstałe podczas pobytu związane z pracami budowlanymi, wykończeniowymi, remontowymi na terenie lub w pobliżu apartamentu, za wysoki poziom hałasu oraz braki w dostawach mediów.
 7. Za rzeczy pozostawione w apartamencie  Baltica Apartments nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W przypadku stwierdzenia, iż po zakończeniu najmu, w apartamencie zostały pozostawione przez Gościa przedmioty będące jego własnością, rzeczy te (na żądanie Gościa) mogą zostać odesłane na Jego koszt pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku żądania odesłania pozostawionych rzeczy lub w przypadku nieodebrania tych rzeczy przez Gościa w ciągu 14 dni od daty wyjazdu, Baltica Apartments podejmie działania przewidziane w Kodeksie Cywilnym, a także innych właściwych dla rzeczy zgubionych i znalezionych przepisach prawa.

10.Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby jaka jest podana w opisie apartamentu..Jeżeli ilość osób okaże się większa niż ta podana w opisie Najemca zobowiązuje się zapłacić dodatkową karę umowną w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdą dodatkową osobę na dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie Baltica Apartments może również odmówić dalszego wynajmu apartamentu. 

11.Baltica Apartments może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli umowę lub regulamin wyrządzając szkodę w mieniu lokalu bądź też zakłócali spokój w obiekcie, w którym znajduje się wynajmowany apartament, a także jeżeli Klient pozostaje lub pozostawał w znacznej zwłoce w spełnieniu zobowiązań względem Baltica Apartments. 

12.W przypadku interwencji ochrony budynku lub Policji w apartamencie, Baltica Apartments obciąży Gości tego apartamentu karą w wysokości 500pln/150 euro. 

13.Za każde nieuzasadnione wezwanie pracowników Baltica Apartments do wynajmowanego apartamentu zostanie naliczona kwota 150,00 PLN. 

§10

Bezpłatny pobyt dziecka do lat 4

 1. Pobyt w apartamencie dziecka do lat 4, które śpi wraz z osobą dorosłą (opiekunem) lub we własnym łóżku, dla którego nie wymaga się dodatkowej pościeli, jest bezpłatny.
 2. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie, gdy liczba dzieci uprawnionych do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.
 3. Dzieci, których pobyt traktuje się jako bezpłatny nie należy uwzględniać w ogólnej liczbie osób przypadających na daną rezerwację. Konieczne jest zaznaczenie w „ uwagach” w formularzu rezerwacyjnym liczbę dzieci, których pobyt traktowany jest jako bezpłatny. Podając liczbę dzieci w formularzu rezerwacyjnym należy zaznaczyć także ich wiek.

 

§11

Inne dodatkowe usługi odpłatne:

1.Istnieje możliwość dokonania rezerwacji:

 • Łóżeczka dziecięcego (turystycznego)  150zł – opłata jednorazowa na cały pobyt,
 •   Pobytu zwierzęcia –  150zł – opłata jednorazowa na cały pobyt ( akceptujemy pobyty ze zwierzętami wyłącznie w wybranych obiektach )

2.O dostępność usług dodatkowych należy pytać Baltica Apartments oraz dokonywać ich rezerwacji w momencie rezerwowania pobytu. Po tym czasie nie ma możliwości dokonania rezerwacji.

§12

Wystąpienie siły wyższej

 W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować w apartamencie zarezerwowanym, Baltica Apartments zastrzega sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.

 1. Baltica Apartments ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Baltica Apartments, nie będzie mogło być zagwarantowane.
 2. W opisanych okolicznościach kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

§13

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Baltica Apartments a Klientem jest prawo polskie.

Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miasta Gdynia. Nie ma to zastosowania jeżeli Klient jest konsumentem w rozumieniu ustawy kodeks cywilny.

§14

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Akceptując Regulamin, osoba której dane mają być przetwarzane jednoznacznie godzi się na to i oświadcza, iż została poinformowana, że ma prawo do wglądu do przetwarzanych danych, a także do żądania ich usuwania.

FaLang translation system by Faboba

Aktualności

28 05 2019
Apartamenty na Openera Gdańsk Gdynia Sopot
Open’er jest świętem muzyki. To idealne wydarzenie dla wszystkich fanów muzyki i zabawy. Od 200...
28 05 2019
Apartamenty na sylwestra w Sopocie
Sopot znajduje się w pobliżu Gdańska i Gdyni i jest częścią Trójmiasta. Można się w nim wsp...
23 05 2019
Śniadania w Sopocie [TOP5] – gdzie na śniadanie?
Śniadania w Sopocie [TOP5] - gdzie na śniadanie?   Sopot jest uroczym, nadb...